Postup pri vybavení žiadosti

Administratívny postup vybavenia žiadosti o výrub v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


1. Podanie žiadosti na príslušný správny orgán

Žiadosť obsahuje (§ 17 ods. 7 zákona OPK):


- Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania žiadateľa,

- Katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku na ktorom drevina rastie,
a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny
v teréne,

- Súhlas vlastníka pozemku, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie
vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je
jeho vlastníkom správcom, nájomcom),

- Špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav,
obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho
rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje,

- Odôvodnenie žiadosti,

- Doklad o zaplatení správneho poplatku.


2. Správny orgán do 3 dní od podania žiadosti začne správne konanie. V súlade s § 3
ods. 6 správneho poriadku a v zmysle § 82 ods. 7 zákona oznámi príslušný
prvostupňový orgán vo veciach ochrany drevín začatie správneho konania na úradnej
tabuli správneho orgánu ako aj na internetovej stránke. V oznámení sa zároveň môže
určiť termín ústneho pojednávania a miestnej obhliadky, ktorý môže nasledovať
bezprostredne po uplynutí lehoty povinného zverejnenia oznámenia.


3. Zároveň je oznámené fyzickým osobám, občianskym iniciatívam alebo právnickým
osobám, ktorým postavenie účastníka konania vyplýva z osobitného predpisu,
združeniam s právnou subjektivitou, ktorých predmetom činnosti je najmenej jeden rok
ochrana prírody a krajiny a ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v § 82 ods. 3 zákona,
že záujem byť účastníkom konania môžu doručiť orgánu ochrany drevín písomne
alebo elektronicky v stanovenej lehote, min. 7 kalendárnych dní.


4. O začatí správneho konania a termíne ústneho pojednávania spojeného s miestnou
obhliadkou upovedomí listom správny orgán žiadateľa a prípadného vlastníka
pozemku, resp. iných známych účastníkov správneho konania.


5. Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou – termín min. 10 – 14 dní od
podania žiadosti o výrub.


6. Správny orgán posúdi a vyhodnotí všetky podklady, výsledok miestneho šetrenia
a prípadne námietky a pripomienky účastníkov konania. Môže si dožiadať ich písomné
stanoviská alebo podklady k náhradnej výsadbe. Podľa § 47 ods. 3 druhá veta zákona,
„Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení
ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka so súhlasom
vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z
nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom dreviny rastie, ak žiadateľom nie je jeho
vlastník, správca, alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny." Pokiaľ sa konanie
prešetrí bez ďalších pripomienok účastníkov konania, správny orgán bezprostredne po
miestnej obhliadke môže pristúpiť k ďalším krokom konania.


7. V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku, dá správny orgán možnosť účastníkom
konania o vydanie súhlasu na výrub drevín, aby sa pred vydaním rozhodnutia vo veci
vydania súhlasu na výrub dreviny, vyjadrili k podkladu pre vydanie rozhodnutia, k
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie a to v lehote spravidla do 7 dní
odo dňa doručenia výzvy.


8. Vydanie rozhodnutia – po doložení všetkých stanovísk, vyjadrení a uplynutí lehoty pre
vyjadrenie sa k podkladom pre vydanie rozhodnutia, správny orgán vydá rozhodnutie.


9. Rozhodnutie sa doručuje všetkým účastníkom konania a nadobúda právoplatnosť 15
dní od doručenia účastníkovi konania, pokiaľ sa voči nemu neodvolá.
„Proti rozhodnutiu účastník konania môže podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na Okresný úrad Bratislava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, prostredníctvom príslušného správneho orgánu, a
to v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia".


Lehota pre rozhodnutie
Podľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
„ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní
od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno
vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací
orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30,
prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť".
Na celkový priebeh konania majú významný vplyv účastníci konania, ich počet a ich
požiadavky s ktorými sa musí správny orgán počas konania vysporiadať. Zároveň lehotu
predlžujú termíny doručovania všetkých písomností, ktoré sa doručujú „Do vlastných rúk"
všetkým účastníkov konania.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti